Rezerwat przyrody "Przełom Witówki"

52°11'11"N 21°51'25"E (52.186389, 21.857222)
Rezerwat przyrody „Przełom Witówki” został ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. (MP z 1996, nr 5, poz. 54). Ochroną został objęty obszar lasu, gruntów rolnych, wód i nieużytków o pow. 92,30 ha (obecnie 92,82 ha) położony w gminach Mrozy i Kałuszyn pow. miński. Rezerwat leży w leśnictwie Pełczanka w granicach Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z § 2 Zarządzenia celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych dobrze wykształconych zespołów roślinnych, zarówno leśnych, jak i nieleśnych z występującymi na terenie objętym ochroną gatunkami chronionymi. Jest to piękny krajobrazowo fragment przełomu rzeki Witówki z urozmaiconymi zbiorowiskami leśnymi i bagiennymi. Należą do nich ols porzeczkowy, łęg wiązowo-jesionowy i jesionowo-olszowy, grąd subkontynentalny oraz zbiorowiska nieleśne przy cieku wodnym: zespół sitowia leśnego i zespół turzycy błotnej. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 196 gatunków roślin naczyniowych, w tym licznych gatunków ściśle i częściowo chronionych, jak wawrzynek wilczełyko, widłaki goździsty i jałowcowaty, kruszczyk szerokolistny, storczyk szerokolistny, storczyk Fuchsa, listera jajowata, grążel żółty, grzybienie białe, lilia złotogłów, turówka leśna, bagno zwyczajne. Z grupy gatunków rzadkich i rzadkich regionalnie występują tu m.in. narecznica szerokolistna, czartawa drobna, porzeczka alpejska, kokorycz pełna, ligustr pospolity, brodobrzanka wodna, wiechlina odległokłosa. Ze względu na dużą różnorodność biotopów bogata i zróżnicowana jest także awifauna rezerwatu. Na jego terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie zaobserwowano co najmniej 69 gatunków ptaków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych. Na uwagę zasługują szczególnie: kobuz, dzięcioły czarny i średni, samotnik, siniak, dziwonia, strumieniówka, muchołówka mała. Źródło: Zarządzenie Ministra OŚZNiL z dnia 11 grudnia 1995 r. (MP z 1996, nr 5, poz. 54) Figarski Tomasz, Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025 wg stanu lasu w dn. 1 stycznia 2016, RDLP Kot Henryk, Przyroda województwa siedleckiego, 1995

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...