Rezerwat przyrody "Florianów"

52°06'41"N 21°52'41"E (52.111389, 21.878333)
Rezerwat został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP, 1991, nr 25, poz. 172). Rezerwat jest jednym z największych na Mazowszu. Obejmuje powierzchnię 406,63 ha oraz 588,5583 ha otuliny. Zgodnie z planem ochrony z 2017 r. jest objęty ochroną czynną. Położony jest w Obniżeniu Węgrowskim, w części południowo-wschodniej Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w części południowej obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Kostrzynia” PLB140009, w gminie Mrozy w pobliżu miejscowości Kuflew i Jeruzal, Nadleśnictwo Mińsk. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych i krajobrazowych interesujących i dobrze zachowanych form geomorfologicznych pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego, głównie ozu, moreny czołowej oraz wydmy parabolicznej. Ochroną objęty jest las porastający te formy. Rezerwat położony jest na piaszczystym sandrze w płn.-zachodniej części pradoliny Kostrzynia. Obejmuje największy sfalowany oz na Nizinie Południowopodlaskiej i dobrze zachowaną morenę czołową zbudowane z czwartorzędowych osadów o miąższości 60-100 m będących pozostałością procesów akumulacji lodowcowej w okresie trzech kolejnych zlodowaceń. Są to lodowcowe gliny i piaski z głazami oraz wodnolodowcowe piaski ze żwirem, przedzielone iłami i mułkami zastoiskowymi a także piaskami i żwirami rzecznymi naniesionymi w okresach między zlodowaceniami. Wysokości bezwzględne na terenie rezerwatu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie wynoszą od 141 do 172,7 m. Południową część rezerwatu zajmuje morena czołowa osiągająca w części pd. 172,7 m. Przez środkową część rezerwatu ciągnie się południkowo oz tworzący wał o wysokości od 155 do 168 m n.p.m. zbudowany z warstwowanego piaszczysto- żwirowego materiału. W płn.-wsch. części rezerwatu znajduje się wydma paraboliczna osiągająca 147 m n.p.m. zbudowana z drobnego piasku wywianego przez wiatr z sąsiedniego ozu oraz moreny czołowej. Teren otaczający wydmę jest płaski. Na wschód i zachód od ozu znajdują się podmokłe obniżenia wypełnione torfami i namułami torfiastymi. Z ich wypływają dwa niewielkie strumyki zasilające rzekę Witówkę, lewobrzeżny dopływ Kostrzynia. Prawie cały obszar rezerwatu (88%) pokryty jest lasem, pozostałą część zajmują łąki i nieużytki. Występujące siedliska to: bór świeży, kwaśna dąbrowa, grąd, ols, łęg olszowo-jesionowy. Na ozie dominują drzewostany sosnowe, na wydmie sosnowo-brzozowe, natomiast na obszarach podmokłych obniżeń – olszowe. Przyczynia się to do znacznego zróżnicowania roślinności. Występują obok siebie bory świeże, bagienne i wilgotne, bory mieszane świeże, grądy subkontynentalne, łęgi jesionowo-olszowe, olsy porzeczkowe, a spośród zbiorowisk nieleśnych m.in. zespół turzycy błotnej i kwaśne młaki niskoturzycowe. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 271 gatunków roślin naczyniowych i 12 gatunków mszaków. Z gatunków objętych ochroną ścisłą na terenie rezerwatu występuje mącznica lekarska i nasięźrzał pospolity. Natomiast z gatunków objętych ochroną częściową występują: kukułka szerokolistna, widłak jałowcowaty, torfowiec błotny, gruszyczka mniejsza i okrągłolistna. Na obszarze rezerwatu zaobserwowano też co najmniej 85 gatunków kręgowców, w tym 57 gatunków ptaków, m.in. bociana czarnego, żurawia, dzięcioła białogrzbietego i czarnego, lerkę. Na terenie rezerwatu znajdują się dwa obiekty zabytkowe: leśniczówka – murowany dworek z przełomu XIX/XX w. oraz ceglana kolumna nazywana przez okolicznych mieszkańców białym słupem, upamiętniająca nagłą śmierć w tym miejscu w 1798 r. Floriana Cieszkowskiego, starosty kleszczelowskiego, posła na Sejm Czteroletni z Ziemi Liwskiej, kawalera Orderu Świętego Stanisława, wybudowana tu przez jego syna . Źródło: Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP, 1991, nr 25, poz. 172). Ajdacki Paweł, Janicka Joanna, Mińsk Mazowiecki i okolice. Przewodnik Turystyczno-krajoznawczy. Mińsk Mazowiecki 2008

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...