Rezerwat "Las Parowy"

Rokitniak
52°35'00"N 21°37'08"E (52.583377, 21.619132)
„Las Parowy” to projektowany rezerwat przyrody. Dlaczego? Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Łęgi zaś – i wiązowo-jesionowe, i wierzbowo-topolowe – należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali europejskiej. Są to bowiem najbogatsze w gatunki ekosystemy leśne w naszej strefie klimatycznej. Projektowany rezerwat przyrody „Las Parowy” to obszar starych lasów łęgowych znajdujących się w północno-zachodniej części gminy łochowskiej, w całości położony na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, na terenie działalności Nadleśnictwa Łochów. Są tu dosyć urozmaicone i dobrze zachowane drzewostany mające duże znaczenie przyrodnicze o zasięgu ponadregionalnym. Ten liściasty las, leżący w niedalekiej odległości od Bugu i Liwca, o bogatym poszyciu i bujnym runie porasta zróżnicowany tu teren, na którym znajdują się również wydmy. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona stanowisk lęgowych ptaków rzadko występujących i zagrożonych wyginięciem w tych lasach, jak też rzadkich i chronionych gatunków roślin. Uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Dolina rzeki Bug należy do najcenniejszych obiektów przyrodniczych Nadleśnictwa Łochów. Źródła: „Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – zagrożenia – ochrona”, praca zbiorowa, Fundacja IUCN Poland (IUCN Office for Central Europe), Warszawa 2002; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU 2004, nr 92, poz. 880 z późn. zm.; „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów”, t. 1 i 2, „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015 r., Łochów 2006, 2015 Internet: http://www.gminalochow.pl

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...